PRIVĀTUMA POLITIKAS MĒRĶIS

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – SIA Transparence darbiniekiem, klientiem un sadarbības partneriem - informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot klienta personas datus.

DATU PĀRZINIS

SIA Transparence, vienotās reģistrācijas Nr. 40003615959, Cesvaines iela 14, Rīga, LV-1073, Tālr.: (+371) 67149400, (+371) 27892800 E-pasts: transparence@transparence.lv.

PRIVĀTUMA POLITIKAS DARBĪBAS SFĒRA

Šo Privātuma politiku SIA Transparence piemēro, veicot personas datu apstrādi, t.sk. pārziņā esošajās interneta vietnē www.transparence.lv nodoto personas datu apstrādi.

SIA Transparence rūpējas par savu darbinieku, klientu, sadarbības partneru, interneta lietotnes apmeklētāju privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro personu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 (Vispārīgā datu aizsardzības regula) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk tekstā - Regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Personu datu aizsardzības politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē darbinieki, klienti, sadarbības partneri un mājas lapas apmeklētāji sniedz personas datus (SIA Transparence interneta mājaslapā, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko klients, sadarbības partneris vai interneta mājas lapas apmeklētājs tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus SIA Transparence.

APSTRĀDES NOLŪKI UN TIESISKAIS PAMATS

SIA Transparence var izmantot Jūsu sniegtos personas datus šādiem nolūkiem:

 • potenciālo darbinieku atlasei, saņemot Jūsu CV un pieteikumu (leģitīma biznesa interese uz datu subjekta piekrišanas pamata);
 • lai nodrošinātu ērtu saziņu par preču un pakalpojumu izpildes gaitu, organizētu sadarbību, pilnveidotu apkalpošanas servisu (leģitīma biznesa interese uz datu subjekta piekrišanas pamata);
 • preču pārdošanas un piegādes darījuma noformēšanai un pakalpojumu sniegšanai (līgumattiecību nodibināšanai un līgumsaistību izpildei);
 • preču un pakalpojumu iegādes darījumu noformēšanai, kā arī cita veida sadarbības organizēšanai (līgumattiecību nodibināšanai un līgumsaistību izpildei);
 • lai nodrošinātu ātru un kvalitatīvu komunikāciju, atbildot uz personu iesūtītiem jautājumiem vai komentāriem (leģitīma biznesa interese uz datu subjekta piekrišanas pamata);
 • lai veiktu analītiskus un tirgus pētījumus par mūsu Interneta vietnes, produktu un pakalpojumu izmantošanu (leģitīma biznesa interese uz datu subjekta piekrišanas pamata);
 • drošības un drošuma nodrošināšanai uzņēmuma telpās un teritorijā, veicot videonovērošanu un piekļuves kontroli (leģitīma biznesa interese).

PERSONAS DATU SAŅĒMĒJU KATEGORIJAS

SIA Transparence neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, t. sk. informāciju par saņemtajiem elektronisko sakaru, satura vai citiem pakalpojumiem, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, nodrošinot preču piegādes);
 • saskaņā ar personas skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā (piemēram – tiesu izpildītāji, tiesībsargājošās institūcijas, u.tml.)
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos SIA Transparence leģitīmo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskarusī šīs SIA Transparence leģitīmās intereses.

PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS

SIA Transparence glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar klientu vai sadarbības partneri noslēgtais līgums (t. sk. sarunu, kurās tiek noslēgts mutisks līgums / izdarīts pakalpojuma pieteikums, pierakstus);
 • dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie ir saņemti;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA Transparence vai klients, vai sadarbības partneris var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt (piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu, Arhīva likumu u.c.);
 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Pēc tam, kad šajos punktos minētie apstākļi izbeidzas, personas dati tiek dzēsti. Dati, kuri jāglabā patstāvīgi, tiek nodoti arhīvā.

DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

Klientam, darbiniekam un sadarbības partnerim ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.

Klientam, darbiniekam un sadarbības partnerim saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības pieprasīt SIA Transparence piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt SIA Transparence veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (t. sk. pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz SIA Transparence leģitīmajām interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no SIA Transparence pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

Klients, darbinieks un sadarbības partneris var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

 • rakstveida formā klātienē SIA Transparence juridiskajā adresē – Cesvaines iela 14, Rīga, LV-1073, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu: transparence@transparence.lv.

Saņemot personas pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, SIA Transparence pārliecinās par personas identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Personai nav tiesību saņemt informāciju, ja šo informāciju aizliegts izpaust saskaņā ar likumu nacionālās drošības, valsts aizsardzības, sabiedrības drošības, krimināltiesību jomā.

SIA Transparence ir tiesīgs noteikt saprātīgu termiņu atbildes sagatavošanai (datu savākšanai), kas nav garāks par vienu mēnesi, sākot no iesnieguma saņemšanas dienas.

Gadījumos, ja persona pieprasa informāciju par savu personas datu apstrādi biežāk nekā divas reizes gadā, SIA “Transparence” ir tiesīgs noteikt samaksu par datu sagatavošanu, kas nepārsniedz  administratīvo izdevumu apmēru.

SIA Transparence var atteikties izpildīt pieprasījumu, ja spēj uzskatāmi parādīt, ka pieprasījums ir acīmredzami nepamatots vai pārmērīgs.

SIA Transparence atbildi personai nosūta pa pastu uz norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

SIA Transparence nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un personas iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, personai ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

INFORMĀCIJAS DROŠĪBA

SIA Transparence īsteno un uztur atbilstošus administratīvus, fiziskus, tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu Jūsu sniegtos personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu nosūtīto, uzglabāto vai citādi apstrādāto personas datu iznīcināšanu, nozaudēšanu, pārveidošanu, neatļautu izpaušanu vai piekļuvi tiem. SIA Transparence aizsargā personas datus, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA Transparence saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus un citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

PERSONAS DATU SAŅĒMĒJU KATEGORIJAS

SIA Transparence neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, t. sk. informāciju par saņemtajiem elektronisko sakaru, satura vai citiem pakalpojumiem, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, nodrošinot preču piegādes);
 • saskaņā ar personas skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā (piemēram – tiesu izpildītāji, tiesībsargājošās institūcijas u.tml.)
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos SIA Transparence leģitīmo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskarusi šīs SIA Transparence leģitīmās intereses.

KOMERCIĀLI PAZIŅOJUMI

Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par SIA Transparence pakalpojumiem, jaunumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas) SIA Transparence veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar personas piekrišanu.

Klients piekrišanu SIA Transparence komerciālu paziņojumu un citu ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītu paziņojumu (piemēram, klientu aptaujas) saņemšanai var dot SIA Transparence pakalpojumu pieteikšanas formās un/vai SIA Transparence interneta mājas lapā.

Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:

 • rakstveida formā klātienē SIA Transparence juridiskajā adresē - Cesvaines iela 14, Rīga, LV-1073, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • elektroniskā pasta veidā uz e-pastu: transparence@transparence.lv.

SIA Transparence pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz septiņām diennaktīm.

Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), Klients piekrīt, ka SIA Transparence var ar viņu sazināties sakarā ar Klienta sniegto novērtējumu, izmantojot Klienta atstāto kontaktinformāciju.

SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS

SIA Transparence patur tiesības jebkurā laikā šo Privātuma politiku mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma. Jaunākā Privātuma politikas versija, kas ir publicēta mājaslapā www.transparence.lv , aizstāj iepriekšējo Privātuma politikas versiju.

JŪSU PIEKRIŠANA ŠAI PRIVĀTUMA POLITIKAI

Nododot SIA Transparence savus personas datus, Jūs piekrītat šīs Privātuma politikas noteikumiem.

KONTAKTINFORMĀCIJA Ja Jums ir kādi jautājumi, komentāri vai bažas par šo Privātuma politiku vai vēlaties ziņot par jebkādiem Privātuma politikas pārkāpumiem, Jūs varat sūtīt e-pasta vēstuli uz transparence@transparence.lv vai zvanīt uz tālruņa numuru (+371) 67149400, vai rakstīt uz SIA Transparence, Cesvaines iela 14, Rīga, LV-1073.